Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Dentella Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.6.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Dentella Oy / Oulaisten Hammas, Oulaistenkatu 37 L3, 86300 Oulainen

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Paula Korkala 0400-304808

info@oulaistenhammas.fi

3. Rekisterin nimi

Oulaisten Hampaan asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

– asiakassuhde

– lakisääteinen velvoite

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito ja potilastietojen kirjaaminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, mahdollinen yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja käynteihin liittyvät tiedot.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Tietojen säilytysaika

Potilastietojen säilytysajoista säädetään laissa (STM:n potilasasiakirja-asetus). Laissa määritelty säilytysaika on 12 vuotta potilaan kuoleman jälkeen tai 120 vuotta syntymästä, mikäli tietoa kuolemasta ei ole.

Muita asiakastietoja säilytetään niin pitkään kuin asiakassuhteen voidaan katsoa olevan voimassa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. Ajanvarausjärjestelmän ja esitietolomakkeen kautta, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Potilastietoja luovutetaan eteenpäin vain siltä osin kuin siihen on asiakkaan suostumus ja/tai lakisääteinen velvoite. Lainsäädäntöön perustuvia säännönmukaisia luovutuksia ovat esimerkiksi Kelan kansallinen reseptikeskus, THL ja vakuutusyhtiöt lakisääteisten vakuutusten osalta.  

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Potilastietoja ei kuitenkaan poisteta niiltä osin kuin niiden säilyttämistä voidaan pitää perusteltuna potilaan hoidon kannalta ja/tai niiden säilyttäminen perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen.

Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).